Општи услови коришћењa дигитализоване грађе

Општи услови коришћења фајлова преузетих са дигиталне библиотеке «Велики рат» (velikirat.nb.rs):

1. Дозвољено је без дозволе Народне библиотеке Србије (у даљем тексту «НБС») коришћење фајлова, умножавање и то од стране јавних библиотека, образовних установа, музеја и архива само за сопствене архивске потребе и ако се таквим умножавањем не остварује непосредна или посредна имовинска корист. 

2. Дозвољено је коришћење фајлова од стране физичких или правних лица, које са собом повлачи било какву материјалну корист, искључиво уз писмену сагласност Народне библиотеке Србије. Контакт преко адресе velikirat@nb.rs  Начин коришћења у односу на обим, предмет, трајање и територију ће се посебно регулисати. Корисник фајлова не може то право пренети на трећа лица.

3. Забрањено је на било који начин дистрибуирати, размењивати, продавати и мењати фајлове преузете са ове дигиталне библиотеке без писмене сагласности НБС. 

4. У случају коришћења фајлова преузетих са ове дигиталне библиотеке, обавезно је навести адресу са које је фајл преузет: velikirat.nb.rs 

5. Фајлови се дају на употребу у виђеном стању и преузимају се на властиту одговорност. НБС не може на себе преузети одговорност за било какву штету коју употреба ових фајлова посредно или непосредно може да проузрокује.